Algemene Voorwaarden

TERMS AND CONDITIONS
ALGEMENE VOORWAARDEN
1.
INTRODUCTION
INTRODUCTIE
Whereables B.V. (“Whereables”) is a
Whereables B.V. (“Whereables”)
technology company based in Amsterdam, the
is een technologie bedrijf uit Amsterdam. Met ons
Netherlands. With our team, we build a localisation
team bouwen wij aan een lokalisatieplatform
platform to which self-developed devices may be
waaraan eigen ontwikkelde, apparaten gekoppeld
linked. The first service and products that we have
worden die gelokaliseerd kunnen worden. De
developed are the Loox app, the Vlinder and the KiGO.
eerste dienst en producten die wij ontwikkeld
Other solutions will follow.
hebben zijn de Loox app, de Vlinder en de KiGO.
Andere toepassingen zullen volgen.
2.
APPLICABILITY
REIKWIJDTE
If you use any of our products/services (via the website,
Als je gebruik maakt van een van onze producten
via one of our devices or via the app), the following
of diensten (via de website, via een van onze
terms and conditions shall apply.
apparaten of via de app), dan gelden deze
algemene voorwaarden.
3.
CURRENT AND FUTURE OFFERINGS
HUIDIG EN TOEKOMSTIG AANBOD
3.1.
Whereables currently offers:
Whereables biedt aan:
the Loox app;
de Loox app;
the Vlinder;
de Vlinder;
the KiGO;
de KiGO;
web access; and
web toegang;
newsletter.
nieuwsbrief.
3.2.
Whereables may offer other products
Whereables kan in de toekomst andere
and services in the future. These Terms &
producten en diensten aanbieden. Deze
Conditions will also apply to future products
Algemene Voorwaarden zullen ook van
and services (amended and/or supplemented
toepassing zijn op die toekomstige producten en
as necessary).
diensten (eventueel gewijzigd en/of aangevuld).
4.
PURCHASE, DELIVERY AND INSPECTION OF
DEVICES
KOOP, AFLEVERING EN INSPECTIE
If you purchase a device via our webshop, you
Als je via onze webshop een van de apparaten
give Whereables the order to arrange
koopt, dan geeft je Whereables de
the transportation of the product to the
opdracht om het transport van het product naar
delivery address for your own account and
het opgegeven adres uit te voeren voor eigen
risk. You will receive a Track & Trace code
rekening en risico. Je ontvangt een Track & Trace
when the delivery process starts. From
code zodra de bestelling in uitvoer wordt
delivery onwards, you will be the owner and,
gebracht. Van het moment van aflevering gaat de
hence, responsible for the device itself and for
eigendom, de verantwoordelijkheid voor en het
your correct care and use of the device.
gebruik van het apparaat over op jou als
gebruiker.
We ship outside the European Union DDU
Wij verschepen buiten de Europese Unie
(Delivery Duty Unpaid). In that case our
producten DDU (Delivery Duty Unpaid). In dat
product prices displayed are exclusive of all
geval zijn onze productprijzen exclusief BTW en
taxes and duties. As the recipient, you are
andere kosten. Als ontvanger ben je zelf
liable for all import duties, customs and local
verantwoordelijk voor alle invoerrechten,
sales taxes levied by the country you are
douane- en lokale belastingen die geheven
shipping to; payment of these is necessary to
worden door het land waar jouw bestelling
release your order from customs on arrival. As
naartoe wordt verscheept; deze betalingen zijn
the amount depends on each country’s
nodig zodat jouw product vrij wordt gegeven door
policies, we are unable to advise you about
de douane. De hoogte van deze bedragen hangt
the amount this may be in your country.
af van de regelgeving van de lokale overheid, wij
kunnen jou niet adviseren over de hoogte van de
bedragen in jouw land.
Please check the device upon delivery; If you
Controleer het apparaat bij aflevering; als je de
find that the instructions for use are unclear or
gebruiksaanwijzing onduidelijk vind of dat je een
that there may be something wrong with the
gebrek aan het apparaat ontdekt, laat het ons dan
device, please contact
weten via support@whereables.nl, niet
support@whereables.nl, no later
later dan 14 dagen na aflevering.
than 14 days after delivery.
5.
RIGHT TO RETURN
RECHT VAN RETOUR
If you are a consumer or household customer, you may
Als je een consument bent, mag je het product
always return a product within 14 days and you will get
altijd terugzenden binnen 14 dagen. Dan krijg je
your money back. You may unpack the product, just
het geld terug. Je mag het product uitpakken,
like you might unpack it in a shop. If you damage the
zodat je het - net zoals in een winkel - kunt
product during the 14 day return period, your refund
bekijken. Als het product beschadigd is, dan kan
may be less. The procedure for returning the product
het zijn dat je minder terugkrijgt. De procedure
can be found on the website or you can contact us via
om te retourneren staat vermeld op de website of
support@whereables.nl.
neem hiervoor contact op via
support@whereables.nl.
6.
USE OF THE DEVICE: SAFETY & HEALTH
GEBRUIK VAN HET APPARAAT: VEILIGHEID &
GEZONDHEID
6.1.
BEFORE USING THE DEVICE THAT YOU HAVE
VOORDAT JE HET AANGESCHAFTE APPARAAT
PURCHASED, YOU ARE STRONGLY
GAAT GEBRUIKEN RADEN WIJ TEN ZEERSTE AAN
RECOMMENDED TO READ THE SAFETY
OM DE BIJGELEVERDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
INFORMATION PROVIDED IN THE BOX WITH
DOOR TE NEMEN (De veiligheidsinstructies zijn
THE DEVICE. (The Safety Information may also
ook op de website te vinden(link). Als er iets niet
be found on the website [link]). If there is any
duidelijk is in de veiligheidsinstructies, neem dan
part of the Safety Information that you do not
contact met ons op via
understand, please do not hesitate to contact
us via support@whereables.nl.
6.2.
Our devices use radio transmission. If you use
Onze apparaten maken gebruik van
a medical device such as a pacemaker, please
zendapparatuur. Als je een medisch apparaat
check the manual for such a medical device to
gebruikt (zoals een pacemaker), controleer dan de
make sure that you can use it safely together
gebruiksaanwijzing van dat apparaat of het veilig
with a radio transmitting device.
gebruikt kan worden met een apparaat met
zendapparatuur
6.3.
In order to achieve an optimal connection,
Voor een optimale verbinding, bedek het
please do not cover the device and do not put
apparaat niet en bewaar het niet in een metalen
it in a metal box.
doos.
7.
WARRANTY
GARANTIE
7.1.
If there is something wrong with your device
Als er iets mis is met het product (en het is niet
(and it is not your fault), please let us know at
jouw fout), laat het ons dan weten via
support@whereables.nl. During the
support@whereables.nl. Op onze
first two years after your purchase, we will
apparaten zit twee jaar omruilgarantie.
give you a new device.
7.2.
Replacement of the device is your only remedy
Vervanging van het product is de enige vorm van
(or, if we choose to do so, we may reimburse
schadevergoeding (of, als wij daarvoor kiezen,
your purchase price) against Whereables
teruggave van de aankoopprijs) van Whereables
Enterprises.
Enterprises.
UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL
IN GEEN ENKEL GEVAL IS WHEREABLES
WHEREABLES EVER BE LIABLE FOR
AANSPRAKELIJK VOOR WERKELIJKE OF
ANY ACTUAL OR ALLEGED DAMAGES
VERMEENDE SCHADE IN VERBAND MET DOOD,
RELATING TO DEATH, INJURY, PROPERTY
LETSEL, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, OF
DAMAGE, OR CONSEQUENTIAL / INDIRECT
GEVOLGSCHADE / INDIRECTE SCHADE DAT
LOSSES OF ANY KIND ARISING DIRECTLY OR
VOORTVLOEIT UIT HET DIRECT OF INDIRECT
INDIRECTLY OUT OF YOUR USE OF THE
GEBRUIK VAN HET APPARAAT.
DEVICE.
8.
COMPLAINTS
KLACHTEN
If you have a complaint about the device, please let us
Als je een klacht hebt over het apparaat, laat het
know at support@whereables.nl.
ons dan weten via
support@whereables.nl.
9.
RIGHT TO USE DEVICE AND/OR APP
GEBRUIKSRECHT VOOR DE APPARATEN EN DE APP
9.1.
You may use our products/services for
Je mag onze producten en diensten gebruiken
personal use. The right to use includes the
voor persoonlijke doelen. Het gebruiksrecht
right to download and install the necessary
omvat ook het recht om onze software/app te
software and/or our app.
downloaden en gebruiken.
9.2.
YOU MAY ONLY USE THE PRODUCTS AND
JE MAG ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN ALLEEN
SERVICES OF WHEREABLES, IF YOU
GEBRUIKEN ALS JE 18 JAAR OF OUDER BENT.
ARE 18 OR OLDER. MINORS AND/OR ELDERLY
MINDERJARIGEN EN OUDEREN DIE ONDER
PEOPLE (if they are no longer capable to enter
BEWIND STAAN MOGEN ZICH ALLEEN
into legally binding agreements) MAY ONLY
REGISTREREN EN ONZE PRODUCTEN/DIENSTEN
REGISTER AND USE OUR
GEBRUIKEN MET DE UITDRUKKELIJKE
PRODUCTS/SERVICES WITH THE EXPRESS
GOEDKEURING VAN HUN
CONSENT OF THEIR PARENTS/GUARDIANS.
OUDERS/BEWINDVOERDERS.
10.
SPECIAL PROVISION FOR SUBSCRIBERS
BEPALINGEN VOOR ABONNEES
If you subscribe for one or more of our services, the
Als je je abonneert op een of meer van onze
price shall be listed on our website/the app. Payments
diensten, dan is de prijs genoemd op onze
will be made in advance. Subscriptions will be
website/app. Betaling geschiedt vooraf.
automatically renewed (at the applicable price). If we
Abonnementen worden automatisch verlengd. Als
have not received payment before the start of the new
we aan het begin van een betalingsperiode nog
payment period, your services will be suspended.
geen betaling hebben ontvangen, mogen we de
dienst opschorten.
To guarantee the best reliable connection the Vlinder
Om de beste connectiviteit te garanderen maakt
uses a Swedish telephone number. When a call has
de Vlinder gebruik van een Zweeds
been set up from the smartphone of the follower to the
telefoonnummer. Indien er een spreek-luister
Vlinder of the senior it is transferred to Sweden.
verbinding wordt opgezet vanaf de smartphone
Additional fees may apply for the follower with the
van de volger naar de Vlinder van de senior wordt
smartphone depending on his/her subscription.
er uitgebeld naar Zweden. Hiervoor kunnen extra
kosten gelden voor de volger met de smartphone,
afhankelijk van zijn/haar telefoonabonnement.
11.
OWN RESPONSIBILITY
EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID
It is the responsibility of the user to ensure that the
Het is jouw verantwoordelijkheid om te zorgen
battery is sufficiently charged and passwords are kept
dat de batterij voldoende is opgeladen en
confidential].
wachtwoorden geheim worden gehouden.
12.
CONFORMITY
CONFORMITEIT
Our products and services are designed for larger
Onze producten en diensten worden niet op maat
groups of users. If a product/service does not meet
gemaakt. Als een product of dienst niet aan jouw
your specific requirements, please let us know.
specifieke verwachtingen voldoet, laat het ons
dan weten.
Furthermore, the product/service also depends the
Onze dienstverlening is afhankelijk van de
support of third parties, such as network providers,
diensten van derden (zoals netwerkproviders) en,
and, to a certain extent, also from your cooperation.
voor een deel, ook van jouzelf.
THEREFORE, WE CAN UNDER NO CIRCUMSTANCE BE
DAAROM AANVAARDEN WIJ GEEN ENKELE
HELD LIABLE IF OUR PRODUCTS/SERVICES DO NOT
AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET GEVAL DAT
WORK BECAUSE OF NETWORK FAILURE OR A DRAINED
ONZE PRODUCTEN/DIENSTEN NIET WERKEN
BATTERY.
VANWEGE ONBESCHIKBAARHEID VAN EEN
NETWERK OF VANWEGE EEN LEGE BATTERIJ.
13.
DATA PROTECTION
PERSOONSGEGEVENS
The use of your personal data is set forth in our Privacy
Ons Privacy Beleid2 beschrijft hoe we omgaan met
Policy1 (which is a part of these terms).
jouw persoonsgegevens. Het Privacy Beleid is
onderdeel van deze voorwaarden.
14.
TERMINATION
OPZEGGING
If you have a paid subscription, you may cancel your
Als je een abonnement hebt, mag je dit op ieder
subscription at any time via
moment opzeggen via
support@whereables.nl and it will end
support@whereables.nl. Het
automatically at the end of the current contract period
abonnement eindigt dan automatisch aan het
or, if you are out of contract, at the end of a month.
einde van een contractperiode of, na verlenging,
aan het einde van de maand.
We may terminate the services at any time, if our
Wij mogen de diensten op ieder moment
company ceases its business activities. In individual
opzeggen als wij onze bedrijfsactiviteiten staken.
cases, we may also terminate your subscription for
In individuele gevallen mogen we je abonnement
reasons, such as a flagrant misuse of the device and/or
ook opzeggen vanwege gewichtige redenen,
violation of these Terms & Conditions.
bijvoorbeeld flagrant misbruik van het apparaat of
schending van onze Algemene Voorwaarden.
If you choose to (temporarily) stop your subscription
Indien u ervoor kiest om uw abonnement
we are allowed to fully deactivate your subscription
(tijdelijk) stop te zetten, mogen wij na 6 maanden
after 6 months. In case you would like to re-activate
uw abonnement volledig deactiveren. Indien u na
you subscription after 6 months please contact us at
6 maanden uw abonnement weer wilt activeren
support@whereables.nl. Re-activating costs
neem dan contact met ons op via
may apply.
support@whereables.nl. Hieraan
kunnen re-activatiekosten zijn verbonden.
15.
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Whereables owns any and all present and
Whereables is eigenaar van huidige en
future intellectual property rights into its products and
toekomstige intellectuele eigendomsrechten op
services. You may not copy, modify or hack any
haar producten/diensten. Je mag de
product/service, nor use any product/service for
producten/diensten niet namaken, wijzigen of
commercial purposes (such as reselling).
hacken. Verder mag je de producten/diensten
niet gebruiken voor commerciële doeleinden
(zoals wederverkoop).
16.
MISCELLANEOUS
DIVERSE BEPALINGEN
16.1.
We may change these Terms & Conditions at
Wij mogen deze Algemene Voorwaarden op ieder
any time.
moment wijzigen.
16.2.
We may freely transfer our rights and
Wij mogen onze rechten en verplichtingen vrij
obligations to a third party (whether a group
overdragen aan een derde (een
company or a third party acquiring our
groepsmaatschappij of, bij een overname, aan de
business).
koper).
16.3.
If all or part of these Terms & Conditions is not
Als deze Algemene Voorwaarden, of een deel
valid or enforceable (for whatever reason), it
ervan, niet geldig of afdwingbaar zijn, dan worden
shall be automatically replaced with (a) valid
zij geacht te zijn vervangen door geldige
term(s) that most closely resemble(s) the
voorwaarden die het meest overeenkomen met
original term(s).
de oorspronkelijke voorwaard(en).
16.4.
These Terms & Conditions are available in
Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in
multiple languages. In case of inconsistency,
meerdere talen. Als er een tegenstrijdigheid is
the Dutch version shall prevail.
tussen de versies, dan geldt de Nederlandse
versie.
17.
APPLICABLE LAW, COMPLAINTS AND DISPUTES
TOEPASSELIJK RECHT, KLACHTEN EN GESCHILLEN
17.1.
Dutch law is applicable.
Nederlands recht is van toepassing.
17.2.
If you qualify as a consumer or household
Als je een consument bent (volgens het recht van
customer under the laws applicable in your
een ander land), dan kunnen aanvullende
country, your local consumer protection laws
wettelijke bepalingen gelden, in aanvulling op de
may apply on top of the protection that Dutch
bescherming van het Nederlands recht. Als er een
law gives you. If there is an inconsistency
tegenstrijdigheid is tussen deze voorwaarden en
between these terms and the local consumer
het lokale consumentenrecht, dan gelden de
protection laws, the mandatory provisions of
dwingende bepalingen van het lokale
such laws will have priority over these terms.
consumentenrecht.
17.3.
Any dispute shall always be submitted to the
Een geschil zal altijd worden voorgelegd aan de
competent court in Amsterdam, the
bevoegde rechter in Amsterdam, te Nederland.
Netherlands.